Druhy školení zaměstnanců

druhy školení zaměstnanců

Je povinností každého zaměstnavatele vytvořit systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Musí stanovit jasná pravidla a opatření, která zabraňují ohrožení zdraví na pracovištích. Se všemi pravidly ovšem musí své zaměstnance také seznámit a náležitě je proškolit. Jaké máme základní druhy školení a jak je zajistíme?

Školení BOZP

Základní povinností zaměstnavatele je proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jde o obecné seznámení zaměstnance s předpisy BOZP, které se vztahují ke konkrétní vykonávané práci a jejím rizikům. Školení se provádí před započetím práce zaměstnance a poté periodicky, podle toho, jak určí zaměstnavatel, nebo při podstatné změně pracovních podmínek či předpisů.

Podle zákoníku by měl zaměstnavatel znalosti svých zaměstnanců v oblasti BOZP pravidelně kontrolovat. Jakým způsobem, to už zákon nespecifikuje.

Školení požární ochrany

Při nástupu do zaměstnání by zaměstnanci měli absolvovat také školení požární ochrany. Na tomto školení se zaměstnanci dozví, jak zabránit vzniku požáru, případně jak se zachovat, když už taková situace nastane.

Přečtěte si také: Školení protipožární ochrany

Školení první pomoci

Toto školení by mělo obsahovat teoretickou část i praktický nácvik. Jedná se o základy, které jsou nezbytné pro laické poskytnutí první pomoci, která může zachránit něčí život. Školení by mělo být zaměřeno na konkrétní pracoviště a daná rizika úrazu.

Školení řidičů

V případě, že při práci řídí vozidlo, musí absolvovat školení řidičů – referentů. Jeho obsah však není zákoníkem přesně popsaný.

Přečtěte si také: Povinné školení řidičů. Koho se to týká?

V případě, že pracovní činnost nebo obsluha zařízení v rámci jejího vykonávání nějakým způsobem ohrožuje zdraví, stanovují právní předpisy požadavky na další druhy potřebných školení. Jedná se například o školení obsluhy zdvihacích zařízení, obsluhy manipulačních vozíků, o kvalifikaci pracovníků v elektrotechnice.