Provádění revizí elektrických zařízení

Revize elektrických zařízení
V dnešní době už snad každá firma vlastní nějaká elektrická zařízení. Mohou to být stroje, přístroje pro komunikaci nebo vybavení kanceláří a pracovišť. U každé z těchto věcí musíte splnit podmínky pro jejich bezpečný provoz a měly byste u nich provádět pravidelné kontroly jejich funkčnosti. Provozování elektrických zařízení upravuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru. Právě revize jsou častým předmětem kontrol!

Aby byl provoz elektrických zařízení bezpečný a spolehlivý, je důležité provádět pravidelné kontroly a údržbu. Právě tyto jednoduché věci mohou zamezit závadám, které vedou buďto k vyřazení z provozu, nebo dokonce k ohrožení na zdraví.

Evidence je důležitá

Všechna zařízení, která na pracovištích používáte, by měla být někde zaevidovaná. Neuvádějte pouze název daného zařízení, ale také datum jeho uvedení do provozu, výrobce, druh, umístění, a zda je potřeba jeho pravidelná údržba. Právě díky evidenci a soupisu toho, co vše je třeba kontrolovat, můžete později lépe přijít na nefunkčnost dané věci. Do seznamu byste měli zahrnout všechna používaná zařízení, ale i ta nově pořízená. Naopak nezapomeňte vyřadit ty přístroje, které už jsou nefunkční, a nebudete je v budoucnu využívat.

Kontroly činnosti

U provozovaných zařízeních je třeba provádět kontrolní a preventivní činnost, která je uvedená v návodu k obsluze. Tyto pokyny byste neměli podceňovat, protože mohou mít vliv na pozdější nefunkčnost, která může v krajních případech ohrozit zdraví zaměstnance. Příklady toho, jak elektřina může ohrozit zdraví pracovníka, najdete například v tomto článku. Mezi běžné pokyny k údržbě patří například čištění, vypínaní nebo promazání stroje. Dle nařízení vlády je nutné provádět kontrolu všech zařízení minimálně jedenkrát ročně. Tyto kontroly byste měli být schopni prokázat u všech přístrojů, které na pracovišti využíváte.

Druhy revizí

Výchozí revize se provádí na nových elektrických zařízeních před uvedením do provozu. Nové přístroje se musí vyzkoušet a prověřit.

Pravidelná revize má za cíl posoudit stav elektrických zařízení během jejich používání. Měli bychom se u ní zaměřit na všechny změny, které nastaly oproti výchozímu stavu, a posoudit jejich vážnost. Je důležité ověřit stav elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti, aby se předešlo možným škodám na majetku, ale především na zdraví zaměstnanců. Pravidelná revize elektrických zařízení se provádí ve stanovených lhůtách.

Mimořádná revize se provádí po nečekaných událostech, při kterých se zkoumá, co bylo jejich viníkem.

Požáry a jejich následky mohou být obrovské. Jak se před nimi chránit?
Deník kontrol není jen zbytečná formalita