1

Úrazy očí část I.

Poranění očí a jak jim zabránit

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů, přes to si většina lidí myslí, že ho stačí ochránit brýlemi. Jaké jsou druhy úrazů očí a jak se jim můžeme vyhnout? V první části článků se zaměříme na mechanické a chemické poranění oka.

 

Mechanická poranění očí

Mezi mechanická zranění patří například zhmoždění oka, jeho odření, ale rozlišujeme také vážnější úrazy, které už mohou mít fatální následky.

Mezi ně patří prasknutí oka, k němuž dochází po zhmoždění oka, které je natolik silné, že bulva nevydrží tlak a v nejslabším místě praskne. Projevy prasknutí jsou silná bolest, ztráta nebo porucha zraku či vytékající kapalina z oka.

Další vážným úrazem mechanického charakteru je protržení oka. K tomu dochází při vniknutí ostrého předmětu do oka. Toto zranění je časté a nejčastěji se stane vlivem úlomků dřevěných třísek, železných špon při obrábění kov, dále vlivem písku, úlomků uhlí, zrn při mletí a podobně.

Velmi záleží na hloubce a místě průniku, od toho se potom odvíjí vážnost poranění a jeho důsledky.

Chemická poranění očí

V rámci chemického poranění můžeme rozlišovat otravu, poleptání kyselinami a poleptání zásaditými látkami. Častým zdrojem poranění jsou dráždivé plyny chemikálie, kapaliny i jemný prach. K úrazům oka dochází zejména u prací, které nakládají s chemickými látkami – například laboratoře, úklidové práce a podobně. Můžou ovšem nastat i kvůli prachovým emisím u stavebních prací nebo při uvolnění kapaliny z různých hadic.

V případě otravy dochází ke vstřebání chemické látky a samotné oko může, ale také nemusí být výrazně poškozeno.

Při poleptání kyselinou vznikají sraženiny (nekrózy tkání), které vlastně zabraňují dalšímu průniku kyseliny do oka.

Poleptání látkou zásaditou je ovšem horší. V tomto případě se nekróza netvoří sraženinou, ale naopak zkapalněním. Zásaditá látka tak pronikne hlouběji, tím pádem může způsobit mnohem vážnější poranění.

Ochrana očí

Ochranné brýle

Základní ochrannou pomůckou jsou brýle, bohužel jsou pro některé také jejich jediným ochranným prostředkem. V prvé řadě by se mělo jednat o certifikované ochranné brýle, které jsou určeny pro konkrétní druh práce.

Obličejový štít

Rozlišujeme dva druhy obličejových štítů – celoobličejové, které sahají až po bradu, a pološtíty, které chrání oči. Dokáží ochránit především před mechanickým poraněním, ale před prachem a plynem už ne.

Celoobličejové masky

Masky jsou určené zejména pro ochranu před chemickými vlivy, zejména pak před plyny a aerosoly.

O komplexní outsourcing, vyplývající ze zákona pro každou firmu i OSVČ, od odborníků a profesionálů v oboru v rámci celé ČR a Slovenska, se vám postará EXTÉRIA. Zajistí Vám ochranu před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů.

One Comment

Comments are closed.