Vyhrazená tlaková zařízení: Co byste o nich měli vědět?

tlaková zařízení

Máte na pracovišti nějaká tlaková zařízení? Měli byste tedy vědět, jak s nimi správně zacházet v rámci BOZP, jakou dokumentaci k nim vést a další pravidla. My vám je dnes objasníme.

Mezi vyhrazená tlaková zařízení patří všechny tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar. Spadají zde tedy parní a kapalinové kotle, nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů a další tlakové nádoby, které obsahují plyny, páry a výbušné kapaliny.

Dokumentace

Zaměstnavatel musí zajistit, aby bylo v rámci dokumentace dostupné zpracování místního provozního předpisu pro tlakové nádoby. Dále vedení záznamů o provozu vyhrazeného tlakového zařízení. A na závěr po dobu provozu kotle či tlakové nádoby také zajišťuje úschovu dokumentace předávané výrobcem nebo dodavatelem.

Přečtěte si také: Jak má vypadat úniková cesta?

Revize

Tak jako u jiných vyhrazených zařízeních, je i zde provádět pravidelné revize a zkoušky. Ty mohou provádět revizní technici podle druhu a rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti. Obsluhovat vyhrazená tlaková zařízení mohou také pouze osoby s určitým proškolením.

Vyhněte se pokutám za chybějící revize!

Kdo může nádoby obsluhovat?

Tlakovou nádobu smí samostatně obsluhovat pouze fyzická osoba, která:

  1. a)je starší 18 let,
  2. b)  je zdravotně způsobilá pro tuto práci,
  3. c)  byla s ustanoveními předpisů a příslušných pokynů k provozu tlakových nádob řádně seznámena, prakticky zacvičena v obsluze tlakových nádob a přezkoušena.

Provozovatel ověřuje znalosti zaměstnanců pověřených obsluhou tlakových nádob opakovaným přezkušováním, nejméně jedenkrát za 3 roky. O výsledku přezkoušení provedete záznam, který uschováte do příštího přezkoušení.