Povinná dokumentace ve školách

Povinná dokumentace ve školách

Bezpečnost práce ve školství má svá specifika, a navíc se netýká pouze zaměstnanců, ale i dětí a mládeže. Podmínky a pravidla BOZP jsou proto ve školách a školkách ještě přísnější než kdekoliv jinde. Jaké povinnosti v rámci dokumentace mají ředitelé a ředitelky?

Prvním důležitým opatřením, a to na všech pracovištích bez výjimky, je prevence rizik. Do prevence spadají všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Jejich úkolem je předcházení rizikům a nebezpečí ohrožení zdraví.

S preventivními opatřeními je nutné seznámit nejen zaměstnance, ale i žáky. Zaměstnanci také procházejí školením, které je pravidelné a musí o něm být vedená dokumentace.

Co vše musí ředitel zajistit z oblasti dokumentace?

Mezi důležité dokumenty, které často kontroluje inspekce, patří například doklady o každoročních předepsaných prověrkách BOZP. V rámci prověrky BOZP se kontroluje nejen dokumentace, ale i pracoviště.

Přečtěte si také: Bezpečnost práce ve školství

Dále je důležitou součástí také školní a vnitřní řád, a to dle § 30 školského zákona. Žáci se pravidelně vždy na začátku školního roku dozvídají základní pravidla BOZP, a to v souladu právě se školním řádem.

Další důležité části:

  • Zápisy o provedení školení zaměstnanců
  • Evidence pracovní doby včetně přesčasové práce
  • Kniha úrazů
  • Záznamy o pracovních a školních úrazech
  • Evidence nemocí z povolání
  • Seznam osobních ochranných pracovních prostředků

Nevíte si s dokumentací nebo jinými opatřeními bezpečnosti práce rady? Extéria vám ráda poradí a pomůže.