Kniha úrazů: máte ji správně vedenou?

kniha úrazů

Kniha úrazů je nutností na každém pracovišti. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci všech pracovních úrazů, i těch, které se jeví jako malichernost. Jak by měla kniha úrazů vypadat a co všechno by v ní mělo být?

Kdy se jedná o pracovní úraz?

Pojem pracovní úraz blíže specifikuje § 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ten definuje pracovní úraz jako poškození zdraví nebo smrt, které vznikly zaměstnanci:

  • Nezávisle na vůli pracovníka krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů,
  • Při plnění pracovních úkolů,
  • V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů

Důležité je také připomenout, že podle zákoníku práce není pracovním úrazem takový úraz, který se zaměstnanci přihodil cestou do práce a zpět.

Evidence úrazů

Zaměstnavatel je povinen dle § 105 odst. 2 zákoníku práce vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech. Do knihy se zapisují i menší úrazy, které se mohou zdát zanedbatelné, protože nevedou k pracovní neschopnosti. Zkrátka se eviduje úplně každý úraz.

Jestliže se jedná o úraz, který způsobil neschopnost zaměstnance v době delší, než jsou 3 kalendářní dny, nebo dokonce smrt, provede zaměstnavatel záznam o pracovním úrazu, jenž musí odeslat na Oblastní inspektorát práce.

Co v knize úrazů musíme najít?

Obsah knihy úrazů najdete v ust. § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. Kniha by měla například obsahovat jméno a příjmení zaměstnance, datum a hodinu úrazu, místo a činnost, při které k úrazu došlo. Dále musíte samozřejmě popsat druh zranění, příčinu a jméno toho, kdo úraz zaznamenává.

Přečtěte si také: Jak správně vyplnit záznam o úrazu a na co si dát pozor.

Zaměstnavatel je také povinen vydat zaměstnanci na jeho žádost kopii nebo výpis údajů o jeho úrazu. V případě smrtelného pracovního úrazu vydá kopii rodinným příslušníkům.