Školení BOZP a PO

školení

Firma Exteria Vám přináší přehled o tom, proč je důležité projít školením bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci – BOZP při nástupu na novou pracovní pozici.

Stejně tak jako školením požární ochrany – PO. Zaměstnanec, který neprošel tímto školením, nemůže být zařazen do běžného pracovního procesu. Každý zaměstnavatel je povinen zajistit tato školení pro své zaměstnance. Školení bezpečnosti a ochrany práce musí provádět osoby, které jsou v této oblasti odborně způsobilé. Na vstupní školení bezpečnosti práce navazuje test nebo ústní ověření znalostí.

BOZP představuje vlastně takový souhrn opatření stanovených legislativou a dále pak i interními předpisy zaměstnavatele. Každá firma má samozřejmě jiná školení bezpečnosti práce, dle specifikace daného pracoviště. Bezpečností ochrany zdraví a práce se předchází ohrožení lidského zdraví v pracovním procesu, její přesná stanoviska ochraňují nejen zaměstnance, ale i zaměstnavatele. Školení BOZP vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákon uvádí, že každý zaměstnavatel je povinen vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, jejich příčiny a zdroje. Díky školení o bezpečnosti práce můžete předcházet pracovním úrazům nebo nemocem z povolání.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům především ochranné pracovní prostředky, vést evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zaměstnavatel dále musí zjišťovat, jaké jsou příčiny nemocí z povolání a musí se snažit o odstranění těchto příčin. Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti zdraví při výkonu práce. Zaměstnanec má také právo odmítnout práci, která by mohla poškodit jeho zdraví.

Dalším významný výrazem, se kterým se budeme v zaměstnání setkávat je PO – tedy protipožární ochrana. Protipožární ochrana ukládá právnickým i fyzickým osobám povinnost dodržovat různé předpisy a povinnosti, které souvisí s požární ochranou. Zaměstnancům musí být k této problematice poskytnuto pravidelné školení. Školení zahrnuje způsoby hašení požárů, informace o hasicích přístrojích, únikových trasách, možnostech hašení požárů atd. Také školení protipožární ochrany je součástí vstupních školení.

Školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a školení požární ochrany by měl provádět vždy člověk s dostatečnou kvalifikací. Školitel by měl mít dostatečné znalosti, zkušenosti a také by měl projít zkouškou odborné způsobilosti. Zkouška odborné způsobilosti se získá absolvováním kvalifikovaného kurzu. Zaměstnavatel si veškeré školitele může zajistit formou externích společností, jež poskytují tyto služby.

Tyto služby poskytuje také firma Extéria, která je jedna s přednostně využívaných firem, zabývající se touto problematikou.