5 nejčastějších stížností zaměstnanců v rámci BOZP

Stále se bohužel setkáváme s neznalostí či ignorací BOZP a PO ze strany jak zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů. Přitom BOZP je zákonem daná povinnost pro všechny právní a fyzické osoby od data jejich vzniku, tzn. od získání IČO. Známe 5 nejčastějších problémů v rámci bezpečnosti na pracovišti, které zaměstnanci řeší.

1.   Neposkytování OOPP či poskytnutí špatných OOPP

Tato zkratka v sobě ukrývá „osobní ochranné pracovní prostředky“, tedy ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce. Jejich poskytnutí upravuje Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. ze dne 1. 10. 2021. Zaměstnavatel má povinnost poskytnout OOPP a seznámit zaměstnance s jejich používáním.

2.   Neposkytování pitného režimu

Povinnost zajistit pitný režim pro své zaměstnance vyplývá zaměstnavateli například ze § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP (zásobování pracoviště vodou), zde je ovšem nutno rozlišovat, zda se jedná o zajištění pitné vody na pracovišti, či povinnost poskytnout tzv. ochranný nápoj v rámci nestandardně zhoršených podmínkách.

3.   Nedodržování pracovní doby

Nařízení zaměstnavatele o opuštění pracoviště například o 5 minut později, než na kolik je stanovena pracovní doba (z důvodu např. očisty po vykonané práci apod.) zákoník práce nijak neupravuje.  To znamená, že zaměstnavatel má právo toto nařídit, neboť zaměstnanec nemá očistu v popisu práce, tedy ji má vykonat až po skončení pracovní doby. Co se týká přesčasů, ty nesmí vykonávat těhotné a ženy pečující o dítě do roku a mladiství. Další ustanovení okolo přesčasů stanovuje zákon č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

4.   Neproškolení zaměstnance v BOZP

Hrubým porušením je také nedbalost zaměstnavatele ohledně BOZP a následného opomíjení zaškolování a nezasvěcení svých zaměstnanců. Ač se může zdát, že se jedná pouze o podepsaný cár papíru, je to dokument, kterým se chrání nejen zaměstnavatel při případných úrazech nebo úmrtích na pracovištích, ale i zaměstnanec.

5.   Nedostatečné seznámení s riziky na pracovišti

Kvůli chybějícímu pravidelnému zaškolování dochází také k nedostatečnému seznámení se s riziky na daném pracovišti, a tím i ke zbytečným úrazům. Proto by měl mít každý zaměstnavatel na paměti, že je povinen ze zákona dokumentaci a celou agendu BOZP vézt a je zodpovědný za její případné nedostatky nemalými pokutami.