Bezpečnost a ochrana zdraví na školách aneb i žáci mají své povinnosti

Bezpečnost a ochrana zdraví na školách aneb i žáci mají své povinnosti

Školy a vzdělávací instituce patří obecně k nejproblematičtějším oblastem z hlediska ochrany zdraví. Děti si často neuvědomují nebezpečnost svého počínání či dokonce záměrně nařízení porušují. Třeba proto, aby si vysloužili obdiv svých spolužáků. 

Školy a školská zařízení mají za žáky odpovědnost v době výchovy, vzdělávání a všech přímo souvisejících činnostech, které příslušné zařízení poskytuje. Navíc je nutné tato pracoviště vybavit pomůckami pro poskytnutí první pomoci a přivolání rychlé záchranné služby. 

Jak ochránit žáky 

Seznámit žáky s bezpečnostními pravidly je také jedním z prvních úkolů, které učitelé na svých hodinách mají. Vždy je o něm písemný záznam a vždy jsou s pravidly seznámeny všechny děti. 

Kromě teoretických znalostí a školení se samozřejmě dbá na bezpečnost používaných nástrojů a zařízení. To platí především v hodinách tělesné výchovy, respektive při sportování v rámci školní výuky obecně. Právě zde dochází k největšímu počtu zranění. Kontrola cvičebních pomůcek a prostor určených ke cvičení je pravidelnou součástí přípravy na výuku. Těsně za tělesnou výchovu se co do zranění počítají školní výlety a exkurze. 

Povinnosti žáků 

Své povinnosti však mají i žáci, studenti a jejich zákonní zástupci. Kromě dodržování školního a vnitřního řádu školy musí dodržovat i všechny bezpečnostní zásady, se kterými byli seznámeni. Stejně tak mají studenti či zákonní zástupci žáků povinnost neprodleně informovat školu o všech možných omezeních a změnách, které mohou průběh vzdělávání ovlivnit. 

Nejvíce úrazů je na základních školách 

Nejvíce úrazů evidují základní školy. S odstupem jsou na druhém místě školy střední. Na ostatních typech škol a školských zařízeních je úrazovost výrazně nižší. Dobrou zprávou je, že většina zranění je pouze lehčího charakteru a nemá vážnější následky.