Víte, jak vybrat hasicí přístroj?

Víte, jak vybrat hasicí přístroj?

Víte, jak podle vyhlášky 23/2008 Sb. o požární ochraně staveb zajistit správný hasicí přístroj, který bude odpovídat případné třídě požárů? Poradíme vám.  

Třída požárů A (dřevo, papír, plast, textil) 

Existuje několik tříd požárů, podle kterých se upravuje, jaký hasicí přístroj je pro danou situaci vhodné použít. Pro tuto první třídu požárů s označením A můžete použít vodní hasicí přístroj, který obsahuje uhličitan draselný, což je látka zabraňující zamrznutí. Tento požár můžete hasit i pomocí pěnových, práškových, nebo CO2 přístrojů.  

Třída požárů B (benzín, nafta, olej, laky, barvy, líh) 

U těchto požárů, kdy je teplota ohně větší než 100 stupňů Celsia, je velmi nebezpečné použít při hašení vodu. Hrozí totiž rozstříknutí hořící kapaliny i do vzdálenějšího okolí. Pro tyto požáry se proto používají především pěnové hasicí přístroje pro uhašení menšího ohně, dále pak hasicí přístroj CO2, nebo také práškový a halonový hasicí přístroj.  

Třída požárů C (vodík, acetylen, zemní plyn, propan-butan) 

Pro požár vzniklý únikem plynů se nejvíce doporučuje použití hasicích přístrojů práškových, halonových, ale také přístroje s CO2.  

Třída požárů D (hliník, sodík, draslík) 

Při požáru kovů se doporučuje použít hasicí přístroj s práškem s označením M. Bohužel právě při hašení jinými přístroji, například při hašení hasicím přístrojem s práškem ABC, by mohlo dojít k nechtěné reakci látek a hašení by bylo velmi neúčinné. Kovové slitiny se za žádnou cenu nesmí hasit vodou, ale ani pěnovými přístroji. Pokud se během požáru ocitla v plamenech i zařízení pod napětím, je možné je hasit také přístrojem CO2 nebo halonovým a práškovým přístrojem.  

Třída požárů F (rostlinné oleje, živočišné oleje, tuky) 

V případě, že dojde k požáru tuků, se používají k tomu určené speciální hasicí přístroje s označením požární ochrany třídy F. Jejich složení umožňuje chemickou reakci s olejem, kdy je vytvořen ochranný filtr. 

Dle jednotlivé třídy požárů je vždy dobré vybrat vhodný hasicí přístroj.