Dodržení přestávky může zamezit úrazům

přestávky

Přestávky na jídlo a oddych mají svůj důvod z hlediska bezpečnosti práce, proto je důležité je dodržovat. V mnoha oblastech a povoláních se stává, že přestávku zaměstnanci vynechají nebo ji nestihnou. To ale mnohdy vede ke zbytečným úrazům.

Délka přestávky

Přestávky v práci jsou upraveny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 88. Je zde uvedené, že maximálně po 6 hodinách nepřetržité práce musí mít zaměstnanec přestávku na jídlo a oddech. Přestávka trvá nejméně 30 minut a nepočítá se do celkové pracovní doby. Jestliže zaměstnanec vykonává práci, u které nelze dojít k přerušení, i během provozu má právo na odpovídající přestávku, která se mu započítává do pracovní doby.

Rozdělení přestávky je také možné, ale i vždy musí alespoň jedna její část trvat minimálně 15 minut.

Přečtěte si také: Jaké jsou podmínky odškodnění pracovního úrazu?

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnostní přestávka má za úkol, aby si zaměstnanec odpočinul od jednotvárné práce, která například jednostranně zatěžuje jeho tělo. Bezpečnostní přestávky jsou nutné na pracovištích, kde existují rizikové faktory, jako je například zátěž teplem. V tomto případě má zaměstnanec právo na pravidelné přestávky.

Přečtěte si také: Kategorizace práce není všude samozřejmostí.

Rizikem je již zmiňovaná teplota, ale i celková fyzická a lokální valová zátěž nebo používání OOPP. Pokud zaměstnanec nepřetržitě používá osobní ochranné pracovní prostředky, které ztěžují jeho pohyb, dýchání nebo vidění, má také právo na přestávku, která trvá nejméně 10 minut co 2 hodiny.