Jak zhodnotit požární riziko v pečovatelských domech

Jak zhodnotit požární riziko v pečovatelských domech

Riziko vzniku požáru hrozí prakticky kdekoli. Vůbec tím nejrizikovějším místem jsou například obchodní centra, která většinou mají zaskládané únikové východy zbožím. Riziko vzniku požáru však visí i nad domy pečovatelských služeb. I domy zabývající se pečovatelskými službami musí dodržovat předpisy, které stanovuje zákon o požární ochraně. Je například nutné vést požární prevenci, instalovat požární detektory a poplachové hlásiče a samozřejmě v případě požáru evakuovat objekt. Vůbec tím prvním krokem vedoucím k požární bezpečnosti je vyhodnotit požární rizika. Ale jak na to? 

Nejdříve je nutné rizika vyhledat 

Hodnocením požárních rizik se rozumí provedení analýzy pomáhající lokalizovat hlavní bezpečnostní rizika, která se vztahují na dané pracovní prostředí. Je třeba posoudit, zdali jsou stávající postupy dostatečné a plně funkční.  

Vůbec prvním krokem v této analýze je vyhledání rizik jako takových. Je třeba provést analýzu celého objektu, taktéž hloubkové rozhovory se zaměstnanci.  

Kdo je v ohrožení? 

Druhým krokem v této analýze je zjištění, respektive určení, kdo je v ohrožení. Jedná se o velice důležitý krok, který by se neměl přeskočit. Abyste určili, kdo je v ohrožení, je třeba si představit situaci, že požár na daném místě už vypukl. Kdo byl nejvíce zasažen? Koho mohl požár nejvíce zranit? 

Stanovte preventivní opatření 

Na základě předchozích kroků se musí stanovit, jaká preventivní opatření vlastně potřebujete. V případě pečovatelských domů je většinou nutné zavést zvláštní evakuační opatření, a to proto, že se v domech často nachází lidé se sníženou mobilitou, kteří nemohou z domu utéct po svých. Samozřejmostí preventivních opatření jsou hlásiče nebo alarmy, mimo jiné i další požární technika, kterou se myslí třeba hasicí přístroje, jež budou k dispozici.