Jaké jsou základní povinnosti PO?

Jaké jsou základní povinnosti PO?

Podle posledních průzkumů lze říct, že každým rokem roste počet požárů. Většinou je jejich důvodem podceňování povinností požární ochrany. Zaměstnavatelé se často domnívají, že požáry přinesou jenom materiální škody, ale není tomu vždycky tak. Požáry mohou přinést i újmy na zdraví nebo na životech, navíc při kontrole hasičů mohou zaměstnavatelé za nedodržení podmínek dostat nemalé pokuty, které se mohou dotknout i několika milionů korun. Každý zaměstnavatel by se tak měl zajímat o to, jaké jsou jeho povinnosti k požární ochraně, tedy alespoň ty základní z nich.  

Ze všeho nejdříve je třeba upozornit na jeden fakt, a sice že naprosto všichni (nejen zaměstnavatelé) jsou povinni dvou věcí, a sice osobně pomoct, pakliže si to situace žádá, a věcně pomoct. Tou věcnou pomocí se myslí poskytnutí dopravních prostředků, vody nebo spojových zařízení a dalšího v případě požáru, osobní pomocí se myslí uhašení požáru, pokud je to možné, nebo ohlášení požáru v případě, kdy vypukne. 

Zaměstnavatelé a jejich povinnosti z pohledu PO 

Co se však týče především zaměstnavatelů, ti jsou povinní obstarávat a zabezpečovat požární techniku či jiné věcné prostředky požární ochrany. Musí si také vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce. Taktéž musí umožnit státnímu požárnímu orgánu provádět kontrolu v daném úseku požární ochrany nebo oznamovat hasičskému záchrannému sboru kraje každý vzniklý požár.  

K povinnostem také patří kontrolovat prostřednictvím technika či jiné odborně způsobilé osoby požární techniku a dodržování předpisů požární ochrany obecně.  

Co nesmí zaměstnavatelé z pohledu BOZP dělat? 

Zaměstnavatelé však z pohledu BOZP nesmí dělat několik věcí. Jakých? Nesmí například vypalovat porosty. Nesmí spalovat hořlavé látky na volném prostranství. Pokud by to provést chtěli, je třeba to oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.