Kategorizace práce: jednotlivé kategorie a jejich vliv na zdraví člověka

Jednou ze základních a nezanedbatelných povinností zaměstnavatele je určení kategorie pro jednotlivé pracovní pozice. Tato kategorie určuje jak a v jakém měřítku má daná práce zdravotní vliv na daného jedince. Je také jakýmsi ukazatelem pro orgány kontrolující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Díky kategorizaci mají přehled o rizikovosti daného pracoviště.

Povinnost udává zákon

Zařazení dané pozice je nařízeno také zákonem:

  • Zákon č. 258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
  • Vyhláška č. 432/2003 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli,
  • Vyhláška č. 107/2013 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Jednotlivé kategorie

  1. Kategorie

Do první kategorie řadíme drtivou většinu administrativních a kancelářských pozic. Jedná se totiž o pracovní pozice, ze kterých nevyplývá pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví a jeho ohrožení.

  1. Kategorie

Pokud se během vykonávání práce na vybrané pracovní pozici lze alespoň výjimečně očekávat nepříznivý vliv na zdraví (u citlivých jedinců zejména) a při které nedochází k nepřetržitému překračování hygienických limitů.

Při uvedení do této kategorie je nutné na příslušný orgán (Krajskou hygienickou stanici) zaslat oznámení o zařazení do dané kategorie.

  1. Kategorie

Uvedení pracovní pozice do této kategorie nastává v případě, kdy jsou trvale překračovány hygienické limity, osoby vykonávající tuto pozici jsou nuceny využívat osobní ochranné pomůcky a daná pracovní pozice splňuje i další kritéria pro zařazení do příslušné kategorie.

V případě vyhodnocení, že daná pozice přísluší do třetí kategorie, je nutné zaslat návrh o zařazení (nikoliv pouze oznámení o zařazení) ke schválení na KHS.

  1. Kategorie

Do této kategorie spadají veškeré pracovní pozice, během kterých hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví a bezpečnosti při práci. Dále nelze vyloučit nošení osobních ochranných pomůcek a opatření.

Stejně, jako je tomu ve 3. kategorii i zde je nutné zaslat návrh o zařazení (nikoliv pouze oznámení o zařazení) ke schválení na KHS.

Potřebujete pomoci s odhadem o zařazení a s celkovým vedením BOZP a PO dokumentace?

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantují 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte je dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nich.