Kam se obrátit, pokud zaměstnavatel nedodržuje bezpečnost práce?

Ocitli jste se v situaci, kdy je zřejmé, že váš zaměstnavatel zanedbává ochranu a bezpečnost zdraví při práci a v důsledku toho ohrožuje zdraví svých zaměstnanců? Pokud máte nějaký takový podnět, nemusíte si jej nechávat pro sebe! Podat jej můžete elektronicky přímo na Obchodní inspektorát práce, který se tím zabývá!

Podání podnětu na pár kliknutí

Formulář pro vyplnění najdete přímo na stránkách Obchodního inspektorátu práce a na pár kliknutí se k němu dostanete. Pak už jen vyplníte patřičné údaje:

 • údaje o zaměstnavateli (Jméno a příjmení, adresu sídla, adresu výkonu práce, případně IČO a jeho e-mail),
 • obsah podnětu,
 • vaše kontaktní údaje (Jméno a příjmení, státní příslušnost, adresu, e-mail, telefon),
 • případné související přílohy (fotodokumentace apod.).

Podnět ale můžete podat i přímo osobně na příslušném inspektorátu práce. Tyto kontrolní orgány se zabývají každým podaným podnětem, ovšem kontroly provádí jak na základě plánu kontrolní činnosti na určité období, tak i neplánované. Rozhodnutí, jakým způsobem a v jakém pořadí budou provedeny kontroly je zcela v plné kompetenci příslušného OIP. Po dané kontrole bude ten, kdo podnět podal, písemně informován o výsledku kontroly (v rámci vztahu k jeho osobě).

Co OIP neřeší

Inspektorát práce na svých webových stránkách také informuje o tom, jaké oblasti sporů zaměstnance a zaměstnavatele řešit nemůže (vzhledem ke kompetencím) a je nutné se obrátit na soud:

 • pomoc zaměstnancům při platební neschopnosti zaměstnavatele (hledání zaměstnavatelů v insolvenci, žádosti o uspokojení mzdových nároků) – spadá do působnosti příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky
 • průměrný měsíční čistý výdělek pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti – spadá do působnosti příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky
 • potvrzení o zdanitelných příjmech, neodvádění daní apod., tj. záležitosti, které se týkají daní – spadá do působnosti příslušného finančního úřadu
 • sociální pojištění (důchodové a nemocenské pojištění, mateřský a rodičovský příspěvek, nevydání či nesprávné údaje na evidenčním listu důchodového pojištění) – spadá do působnosti příslušné správy sociálního zabezpečení
 • zdravotní pojištění – spadá do působnosti příslušné zdravotní pojišťovny
 • dávky pomoci v hmotné nouzi – spadá do působnosti příslušné krajské pobočky Úřadu práce České  republiky
 • uznání pracovního úrazu u úrazem postiženého zaměstnance – v případě sporu se zaměstnavatelem spadá konečné rozhodnutí do působnosti příslušného soudu
 • uznání nemoci z povolání – spadá do působnosti zdravotnických zařízení a krajských hygienických stanic
 • stížnosti na hygienické požadavky v pracovním prostředí (osvětlení, větrání, teplota, hluk, poskytování ochranných nápojů na pracovišti, váhové limity při ruční manipulaci) – spadá do působnosti krajských hygienických stanic
 • rozhodnutí o zařazení prací do kategorií (kategorizace prací) – spadá do působnosti krajských hygienických stanic
 • vymáhání dluhů zaměstnavatele vůči zaměstnancům – spadá do působnosti příslušného soudu.

Jste zaměstnavatel? Jaké udělat preventivní kroky?

Pokud jste zaměstnavatel a nejsou vám lhostejné nejen zbytečné pokuty, ale především zdraví a bezpečnost vašich zaměstnanců, je klíčové řádné vedení BOZP a PO dokumentace. Je nutné mít v pořádku vypracované veškeré směrnice, provedena řádná školení, vyplněny a podepsány příslušné dokumenty, pravidelně aktualizovat a provádět roční prověrky. Povolejte na to profesionály a nenechte to na poslední chvíli. Když na vás bude podán podnět a dorazí kontrola, je už pozdě! Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na akcích kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.