Novinky v bezpečnosti v roce 2015

novinky-bezpecnost-prace-2015

Každý rok se přidávají novinky z oblasti bezpečnosti práce. Které jsou to letos? Pojďme si je ve zkratce představit.

Od 1. ledna 2015 bude hlavní změnou v oblasti BOZP novela nařízení vlády o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu je v podstatě již druhé nařízení týkající se problematiky evidence pracovních úrazů. Hlavní věcnou změnou je zpřesnění evidence pracovních úrazů ve formuláři záznam o úrazu podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace ESAW tak, aby bylo vyhověno výše uvedené směrnici. Z toho důvodu se do nařízení vlády doplňuje nová příloha č. 3 – Klasifikace druhů zranění podle Metodiky evropské statistiky pracovních úrazů.

Další změnou je novela zákona nařízení vlády č. 290/1995 Sb., která stanovuje seznam nemocí z povolání. Jedná se o nové nařízení vlády č. 168/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

Třetí změnou je novela zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Zákon č. 182/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony posunul termín nabytí účinnosti zákona k datu 1. ledna 2017 a to z důvodu, aby MPSV získalo časový prostor pro rozhodnutí vlády o budoucí podobě zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu či nemoci z povolání.

Čtvrtá změna je valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady na výživu pozůstalých.