Požární řád je jedním z důležitých dokumentů, na který se nesmí zapomínat

Požární řád je jedním z důležitých dokumentů, na který se nesmí zapomínat

Požární řád je jedním z nejdůležitějších dokumentů, které je nutné zpracovat, aby byly dodrženy povinnosti týkající se požární ochrany. Jelikož se jedná o dokument, který upravuje základní zásady požární ochrany, musí být vypracován odborně způsobilou osobou čili ideálně technikem požární ochrany. Požární řád se však musí ještě schválit, a to ideálně podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, respektive jejím zástupcem. Ať už však požární řád schválí kdokoli, musí tak být provedeno ještě před zahájením činnosti, které se požární řád týká.  

Jak již bylo zmíněno, jelikož se jedná o jeden z nejdůležitějších dokument, nesmí se na něj zapomínat. V případě požáru je to právě tento dokument, do kterého se nahlédne a podle kterého se hasiči a další řídí.  

Co musí požární řád obsahovat? 

Požární řád musí mít rovnou několik náležitostí. Musí obsahovat například stručný popis vykonávané činnosti a informaci, do jaké kategorie požárního nebezpečí provozovaná činnost spadá. Taktéž musí obsahovat požárně technické charakteristiky a samozřejmě musí určovat podmínky požární bezpečnosti, které povedou k zamezení vzniku požáru.  

Součástí požárního řádu je taktéž jméno a příjmení zaměstnance, který je odpovědný, a stanovené nejvyšší přípustné množství látek, které jsou potřebné pro stanovení preventivních opatření. 

Požární řád musí obsahovat několik příloh 

Nesmíme zapomenout ani na to, že požární řád musí obsahovat rovnou několik příloh. Jednou přílohou jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a druhou přílohou je přehled, ve kterém budou umístěny jak výstražné a bezpečnostní značky, tak věcně prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. 

Co se týče pokynů, tak tato povinnost náleží jenom těm, kteří mají povinnost zřídit preventivní požární hlídky.