Základní povinnosti BOZP, které musí podnikatelé splňovat

Základní povinnosti BOZP, které musí podnikatelé splňovat

Mít podnik se spoustou zaměstnanců, to není rozhodně nic snadného. Zaměstnavatel musí splňovat mnoho povinností a požadavků, které mu ukládá zákon. Především musí myslet na bezpečnost svých zaměstnanců, musí je pravidelně proškolovat, aby nedocházelo k újmám na zdraví nebo na životech pracovníků. Ostatně zajistit pravidelná školení je jednou ze základních povinností, které musí podnikatelé splňovat. Jaké další povinnosti se musí splňovat z pohledu BOZP? 

Musí se zajistit lékař, který bude poskytovat pracovnělékařské služby 

Každý zaměstnavatel je povinen najít si vhodného lékaře, který bude zajišťovat, respektive poskytovat pracovnělékařské služby. Pracovníci před nástupem do práce musí projít preventivní prohlídkou, při které se zjistí, jestli jsou nebo nejsou způsobilí k vykonávání dané pracovní činnosti. Kromě toho se lékařské prohlídky podstupují ve firmě i v případě zavedení nových technologií, případně se využívají alespoň poradenské služby lékaře.  

Musí se provést kategorizace prací 

Zaměstnavatelé jsou taktéž povinni provést kategorizaci prací. To provádí OZO, a to ve spolupráci jak se vedoucími zaměstnanci, tak s lékařem a dalším orgánem ochrany veřejného zdraví. Kategorizaci prací nemusí provádět jedinci, kteří nemají pod sebou žádného zaměstnance. 

Musí se zjistit rizika a rizikové faktory na pracovišti 

Až dojde k provedení kategorizace prací, dalším krokem je zajištění rizikových faktorů. Na základě zjištění rizikových faktorů dojde k zavedení evidence rizikové práce, což provádí vedoucí zaměstnance s personálním oddělením za pomoci lékaře nebo akreditované firmy.  

Rizika stejně jako rizikové faktory se musí pravidelně vyhledávat a hodnotit. Dále se musí přijímat opatření, která vedou k odstranění či ke snížení působení rizik a rizikových faktorů. O výsledku se pak vždy informuje odborová organizace a na základě výsledků se provádí školení zaměstnanců.