Zákaz kouření spojený s problematikou požární ochrany

Zákaz kouření

Zákaz kouření je úzce spjat s problematikou požární ochrany, do které může zasáhnout. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně totiž jasně stanovuje, že: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek“. Fyzická osoba je tedy povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, a to zejména při používání tepelných, elektrických či plynových spotřebičů a komínů. Zvýšené opatrnosti je potřeba dbát také při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, při manipulaci s nimi či s otevřeným ohněm. Stanovené předpisy požární ochrany tedy přímo kouření na pracovišti nezakazují.

Je zaměstnavatel oprávněný zakázat kouření na pracovišti?

Dříve byla v právní úpravě zavedená povinnost pro zaměstnavatele zřídit na pracovišti kuřárny. V dnešní době však tato povinnost již neplatí. Zaměstnavatel má i přesto možnost tuto kuřárnu na svém pracovišti zřídit.

Podle současných zákonů může zaměstnavatel kouření na svém pracovišti zakázat. Zákaz kouření se objevuje především v prostorách, jako jsou restaurace, školy, ubytovací zařízení či místa, kde hrozí vysoké riziko vzniku požáru.

Pokud zaměstnavatel zakáže na pracovišti kouřit, zaměstnanci si mohou jít zakouřit během přestávky na jídlo nebo odpočinek. Vyhrazený čas na pauzy v práci se totiž nezapočítávají do pracovní doby. Zaměstnanec zpravidla může opustit areál svého zaměstnavatele. Mimo pracovní prostory tak zaměstnavatel není oprávněný kouření zakázat.

Berte ohled také na ostatní

Úplný zákaz kouření na pracovišti je tedy vždy v kompetenci zaměstnavatele. Kouření je možné řešit v rámci přestávek na jídlo a oddech, které zaměstnanci mohou trávit mimo pracoviště. Kouřit libovolně kdekoliv na pracovišti je však kvůli nekuřáckým zaměstnancům takřka nemožné.