Bezpečnost by měla být na prvním místě

bezpečnost

V každé společnosti jsou určení pracovníci, kteří musí být proškolení a mají na starost organizaci první pomoci, popř. se bez otálení obrátí na kteroukoli složku integrovaného záchranného systému.

Všichni zaměstnanci musí absolvovat školení o BOZP. A to vždy, když:

  • nastupuje nový zaměstnanec do zaměstnání
  • dochází u zaměstnance ke změně pracovního zařazení nebo druhu práce
  • dojde ke změně pracovních postupů, nebo je zaváděna nová technologie
  • v jiných případech majících dopad na BOZP

Zaměstnavatel či firma jsou zodpovědní za prevenci rizik. Pokud dojde k úrazu, vždy za to odpovídá majitel či firma, proto je důležité dbát na bezpečnost a dodržovat preventivní opatření, bezpečnostní předpisy a užívání bezpečnostních pomůcek.