Bezpečnost práce u elektrikářů

bezpečnost práce u elektrikářů

Práce s elektřinou a elektrickými zařízeními je velmi rizikovou činností, kterou byste neměli podceňovat. Školení o práci s elektrickými přístroji by měli absolvovat nejen elektrikáři, ale obecně všichni zaměstnanci pracující se spotřebiči, a to i s počítači a telefony. Jak vypadá bezpečnost práce u elektrikářů?

BOZP při práci s elektřinou

Právě dodržování pracovních předpisů a zásad BOZP je zvláště u takto rizikových zaměstnání klíčové. Prvním z důležitých bodů je vstupní školení BOZP, na kterém je zaměstnanec důkladně seznámen se všemi riziky a nutnými opatřeními, která zabraňují vzniku úrazu.

Pro osoby pracující s elektrickými zařízeními platí pravidla takzvané elektrické bezpečnosti. Elektrická bezpečnost se netýká pouze elektrikářů, ale i osob, které pracují s elektrickými zařízeními (např. počítač, tiskárna). Na osoby opravující porouchaná elektrická zařízení a předměty se vztahuje vyhláška bezpečnosti práce č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Přečtěte si také: Léto a bezpečnost práce

Opatření

Mezi první opatření patří již zmiňované školení i předpisech BOZP, včetně interních předpisů zaměstnavatele. Školení obsahuje také informace o udržování elektrických zařízení v bezpečném stavu a používání určených osobních ochranných pomůcek.

Dále provádění pracovně lékařských prohlídek.

Nezapomeňte zaměstnance důkladně seznámit se všemi relevantními riziky a opatřeními, které jim mají zamezit.

Přečtěte si také: Který bezpečnostní technik pro vás bude ten pravý a jak je vybrat?

Důležité je také seznámení pracovníků se stanovenými technologickými a pracovními postupy, mezi které spadají i zákazy a příkazy pro bezpečné provádění práce.

Osobní ochranné pracovní pomůcky

Elektrikáři by neměli zapomínat na používání odpovídajících OOPP. Technické požadavky na osobní ochranné prostředky, oděv a obuv pro elektrikáře najdeme v nařízení vlády č. 21/2003 Sb.