Bezpečnostní značení je potřeba nejen mít, ale i chápat

bezpečnostní značení

Bezpečnostní značení najdete na každém pracovišti, protože je jeho povinnou součástí. Značení má za úkol dát vědět všem osobám o možných rizicích, příkazech či varováních. Není ale pouze potřeba značky mít, ale zaměstnance s nimi musíte seznámit.

Značení sehrává důležitou roli v bezpečnosti práce. Pokud zaměstnanec význam značky nechápe, dojde velmi snadno k nějakému pochybení a případně úrazu.

Značky rozlišujeme podle funkcí na zákazové, příkazové, výstražné, požární a bezpečí.

Přečtěte si také: Jak vyplnit záznam o úrazu?

Zákazové

Tyto značky určitě většinou poznáte. Jsou totiž opatřeny červeným kruhem na bílém pozadí a také obsahují přímo slovo „zákaz“.

Příkazové značky

Příkazové značení zaměstnance navádí k tomu, co je nutné provést či udělat, například nasazení některé OOPP a podobně. Tyto cedule mají většinou modrou barvu s bílým symbolem.

Přečtěte si také: Důležitost bezpečnostního označení.

Výstražné

Výstražnou informaci nejspíš také okamžitě poznáte, protože září žlutou barvou a je opatřená trojúhelníkem s černým okrajem.

Požární značení

Požární značení zaměstnance informuje o tom, kde najdou požární techniku, tedy například hasicí přístroje nebo hlásiče. Opět jsou tyto cedule v červené barvě, ve tvaru obdélníku s bílými symboly.

Bezpečí

Takzvané značky bezpečí jsou zelené a navádějí vás k bezpečnému místu. V případě požáru či jiné situace vám ukáží cestu k úniku, kde se nachází bezpečnostní zařízení nebo místnost. Také označují, kde je lékárnička. Poznáte je podle zelené barvy.

Za nedodržení bezpečnostního značení hrozí sankce!

Jste si jistí, že máte pracoviště dostatečně označené? V případě kontroly by vám hrozila velká pokuta za nedodržení zásad BOZP. Zkuste využít služeb profesionálů na bezpečnost práce a požární ochranu, obraťte se na EXTÉRIA.