Kategorizace práce není všude samozřejmostí

kategorizace prací

Kategorizace prací je nutnou součástí BOZP, od které se následně odvíjí další spousta věcí a zásad. Technici BOZP z externí firmy Extéria se přes to stále setkávají s tím, že zaměstnavatelé nemají kategorizaci zajištěnou. O co teda jde a jak kategorizaci získat?

Kategorizace prací souvisí s riziky, kterým jsou zaměstnanci při výkonu práce vystavení. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie jeho práce spadá, a tedy jaká rizika mu hrozí. Pro zařazení do jednotlivé kategorie je potřeba provedení měření rizikových faktorů.

Kategorie

První kategorie = do této kategorie spadají práce, při nichž nedochází k žádnému ohrožení zdraví.

Druhá kategorie = u těchto prací je přítomný určitý jev, který má vliv na zdraví, ale pouze výjimečně, zejména u vnímavých jedinců.

Třetí kategorie = zde zařazujeme práce, u nichž jsou překračovány hygienické limity, pro jejich výkon je nutné použití OOPP. Jsou to činnosti, u nichž se opakovaně vyskytují nemoci z povolání.

Čtvrtá kategorie = u těchto prací existuje vysoké riziko ohrožení zdraví. Riziko navíc nelze vyloučit ani při důsledném používání OOPP.

Přečtěte si také: Práce v noci nebo noční práce?

Měření rizikových faktorů

Měření musí proběhnout vždy na konkrétním pracovišti, ačkoliv se totiž mnohdy jedná o stejná povolání, každé pracoviště má svá specifika.

O zařazení do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví. Žádost předkládá zaměstnavatel.

Zařazení do první a druhé kategorie provádí sám zaměstnavatel, a to do 30 kalendářních dnů od dne zahájení výkonu práce.

Vyhněte se nepříjemnému překvapení, až se vám ozve nečekaná kontrola a zajistěte si bezpečnost práce na vašem pracovišti včas. Obraťte se na firmu EXTÉRIA, která je odborníkem na oblast BOZP a PO již více než 10 let. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a předejděte tak vysokým pokutám.