OOPP základní pravidla

Osobní ochranné pracovní pomůcky

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou pomůcky, které chrání zaměstnance před riziky práce. Tyto pomůcky nesmí pracovníky omezovat v jejich práci a splňují podmínky dané dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

 

Co vše mezi ochranné pomůcky patří?

Mezi OOPP patří například přilby, obličejový štít, ochranné brýle, sluchátka, montérky, pracovní rukavice, respirátory a jiné. Povinností zaměstnavatele je poskytnutí zaměstnancům adekvátní ochranné pomůcky proti rizikům spojeným s prací. Bohužel velmi často nemají zaměstnavatele správně zhodnocená rizika, tím pádem vybírají nedostatečné OOPP. Kvůli neposkytování nebo poskytování nedostatečných osobních ochranných pomůcek se vystavujete riziku nejen pokuty ze strany OIP, ale také riziku pracovního úrazu nebo úmrtí zaměstnance.

 

Pouze pomůcky nestačí

Je třeba myslet na to, že pouhé dávání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům nestačí. Je nutné je také prokazatelně seznámit s tím, jak je mají používat. Pokud školení neučiníte, opět se dostáváte do problému, pokud dojde například k pracovnímu úrazu, nebo kontrole OIP. Co hrozí v případě, že nejsou používány ochranné pracovní prostředky?

Dokumentace OOPP je součástí ucelené dokumentace BOZP, která by měla být na pracovišti samozřejmostí.

 

Evidenční list a revize

Stejně jako například u přístrojů, které zaměstnanci používají, také u ochranných pomůcek nemsíte zapomenout na vytvoření evidenčního listu. Ten by měl obsahovat údaje o konkrétním zaměstnanci, kterému byly osobní ochranné pracovní pomůcky předány, dále seznam poskytnutých OOPP (název, množství) orientační doba jejich životnosti a datum a podpis výdejce i příjemce.

U všech ochranných prostředků jsou povinné pravidelné revize, které by měly probíhat minimálně jednou ročně. Protokoly o revizi OOPP jsou důležitou součástí dokumentace BOZP.

 

Základní body pro:

Zaměstnance

  • Zaměstnanec má povinnost používat osobních ochranné pomůcky.
  • Nemůže odmítnout používání pomůcek ze zdravotních důvodů.
  • Věděli jste, že pokud jako zaměstnanec nepoužíváte poskytnuté OOPP, nemusíte dostat nemocenskou nebo odškodnění v případě pracovního úrazu?

Zaměstnavatele

  • Zaměstnavatel má povinnost kontrolovat používání osobních ochranných pracovních pomůcek.
  • Musí také prokazatelně informovat zaměstnance o tom, jak pomůcky správně používat.
  • Měl by mít zpracovaný seznam OOPP v souladu se svou zákonnou povinností k prevenci – tedy neposkytuje OOPP jen podle oka.
  • Tipy, jak zaměstnance přimět k používání osobních ochranných pomůcek.