Skladování nebezpečných látek

skladování nebezpečných látek

Pracovníci EXTÉRIE se velmi často setkali s tím, že klienti uchovávali nebezpečné chemické látky a směsi v neoriginálních obalech, přelévali veškeré dezinfekční a úklidové prostředky, provozní kapaliny či barvy do PET lahví nebo jiných obalů, které poté popsali pouze fixem. V horším případě neoznačují láhve vůbec. Tato nedůslednost přitom představuje velké riziko nebezpečí pro zdraví všech, kteří se v blízkosti chemických látek vyskytují a pracují s nimi. Pojďme se podívat, jak na správné skladování nebezpečných látek.

Více se o neznačených obalech dozvíte zde: Skladování nebezpečných chemických látek v neoznačených obalech představuje obrovské nebezpečí.

Nejrozšířenější nebezpečné látky v domácnostech a jak je skladovat.

Pro skladování nebezpečných látek platí tyto povinnosti:

  1. Musíte je skladovat na místech, která jsou k tomu určená. Skladujte je pouze do maximální výšky 1,80 m.
  2. Musí být skladovány v předepsaném množství.
  3. Látky skladujte vždy v originálních označených a uzavřených obalech.
  4. Skladují se společně včetně směsí pouze v případě, že spolu vzájemně nereagují!
  5. Látky, které jsou skladované v zásobnících a nádržích, musíte zabezpečit uzamykatelným krytem.

Místo, ve kterém uskladňujete hořlavé a nebezpečné látky, musí být dobře větratelné. Také zde nesmí být umožněný vstup nepovolaných osob.

Nezapomeňte také na úpravu lékárničky, která musí být přizpůsobená charakteristice používaných nebezpečných látek a možnosti úrazu. Zároveň musíte pro své zaměstnance vypracovat písemné pokyny pro nakládání s nebezpečnými látkami tak, aby nedošlo k újmě na zdraví. Zaměstnanci poté musí absolvovat řádné poučení a proškolení o nakládání s nebezpečnými látkami.

Vyčleněné místo na skladování

Pro skladování nebezpečných látek můžete kromě vyčleněné samostatné místnosti použít také speciální skříň nebo regály s úkapovou vanou. Úkapová vana slouží pro případné zachycení skladovaných látek, kdyby náhodou došlo k jejich úniku. Látky ukládejte odděleně od sebe podle jednotlivých druhů a s ohledem na vlastnosti látek tak, jak je zmíněno výše. Dbejte také na správné vybavení místa skladování materiálem pro úklid a odstranění různých nečistot a rozlitých kapalin.

 

Nejrozšířenější nebezpečné látky v domácnostech a jak je skladovat