Povinnost BOZP a PO se netýká jen velkých firem!

bozp a po

Bezpečnost práce a požární ochrana jsou oblast velmi specifická a široká, která zahrnuje velké množství zásad a pravidel. Mnoho podnikatelů se mylně domnívá, že se povinnost BOZP a PO týká pouze velkých firem. Opak je pravdou.

Co to je BOZP a PO?

BOZP a PO jsou oblasti zákonem dané pro VŠECHNY podnikatele bez výjimky. Netýká se tedy jen zaměstnavatelů, ale i fyzických osob.

Hlavním smyslem BOZP je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při vykonávání práce. Jedná se tedy o souhrn opatření, která vedou k prevenci ohrožení zdraví na pracovišti. Jedná se například o vyhledávání rizik, jejich omezení či odstranění, následnou kategorizaci prací, dále o technické požadavky na pracovní prostředí, pracovní postupy, hygienu, poskytování OOPP, bezpečnostní značení, školení zaměstnanců a další.

Mohlo by vás také zajímat: Bezpečnost práce v administrativě.

Česká legislativa

Za zajištění BOZP odpovídá nejen zaměstnavatel, ale jsou odpovědní i vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. Nedodržování nebo porušování oblasti BOZP může mít až trestně-právní důsledky.

Požadavky na dodržování BOZP najdete v celé řadě předpisů. Mezi nejpodstatnější v české legislativě patří zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

Externí firmy

Protože se jedná o velmi obsáhlý a specifický obor, můžete si najmout také odborníky z externí firmy, kteří se vám o vše v rámci BOZP a PO postarají tak, abyste se vyhnuli případným sankcím u kontroly. Jednou z takových firem je Extéria, která zajišťuje kompletní outsourcing v oblasti BOZP a PO.