Požární ochrana a bezpečnost práce

bozpecnost-prace-pozarni-ochrana

Každý zaměstnavatel je povinný dodržovat bezpečnost práce nebo protipožární opatření. K povinnostem osob samostatně výdělečně činných, podnikatelů, majitelů menších či větších firem patří dbát na bezpečnost práce a požární ochranu. Při zanedbání povinností, může často docházet k pracovním úrazům, který mohou způsobit trvalé následky i smrt. Pokud zaměstnanec není po pracovním úrazu schopen vykonávat dosavadní práci, je zaměstnavatel povinný přidělit mu jinou práci. Není-li to v možnostech zaměstnavatele přidělit zaměstnanci práci přiměřenou jeho zdravotnímu stavu, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Bezpečnost práce by měla být vždy na první místě jak pro zaměstnavatele i živnostníka s ohledem na zaměstnance i s ohledem na dodržování platné legislativy a hrozby případných postihů. Dozorem nad dodržováním pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zabývá Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty práce. Podle Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se pohybují sankce týkající se přestupků z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 300 000 Kč až do 2 milionů korun.