Požární ochrana ve firmách

Požární ochrana

Zaměstnavatel má zákonem uděleny opatření, které musí ve firmě, co se týče prevence dodržovat. Základní povinností každého zaměstnavatele, je instalace hasících zařízení a pravidelná kontrola jejich stavu.

Povinnosti organizací v oblasti požární ochrany upravuje Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a výkonu státního požárního dozoru. Vyhláška pak stanoví přesné typy hasicích přístrojů, které se mají instalovat na každých 200 m2 plochy.

Pokud je podnikatel v pronájmu, musí mít smluvně ošetřeno s majitelem objektu, kdo má zodpovědnost v případě požáru a kdo zodpovídá za požární prevenci. Podle dohody se pak určí, zda je zodpovědný majitel objektu či zaměstnavatel.

Při provozu činnosti v bytových prostorách, musí být tyto prostory uzpůsobeny k protipožární ochraně. Zároveň musí podnikatel požádat o rekolaudaci bytu prostřednictvím odboru výstavby příslušné obce.