Zásady bezpečnosti práce na staveništi, které se vztahují na zaměstnance i samotné zaměstnavatele

Staveniště

Nejen zaměstnanci jsou povinni znát všechny základní zásady bezpečnosti práce na staveništi. Stejné povinnosti se vztahují také na samotné zaměstnavatele, kteří však v mnoha případech tyto zásady bezpečnosti vůbec neznají. 

Základní povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel má vzhledem k zásadám bezpečnosti práce několik základních povinností, které musí ve vztahu k zaměstnancům dodržovat. Mezi ně patří vytvářet na pracovišti bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující prostředí formou BOZP a vyhledávat a přijímat opatření v prevenci rizik. Dále je zaměstnavatel povinen seznámit všechny účastníky stavby s požadavky na bezpečnost práce na staveništi a koordinovat je podle nich.

Zaměstnanci musí být mimo jiné také řádně proškolení v oblasti BOZP a PO na staveništi, aby byla zajištěná jejich maximální bezpečnost. Je tedy potřeba, aby byli informovaní a seznámení se všemi technologickými a pracovními postupy či s bezpečnostními opatřeními a pracovními riziky, která na staveništi hrozí. S tím souvisí také povinnost poskytnout zaměstnancům patřičné pracovní vybavení a osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP. Zaměstnavatel musí zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaným osobám a zároveň zajistit osvětlení a ohrazení všech vstupů na staveniště. 

Práce ve výškách

Zaměstnavatel je povinný dbát na bezpečnost všech zaměstnanců a osob pohybujících se na staveništi proti pádu z výšky formou osobního či kolektivního jištění. Také musí stanovit způsob, jakým zaměstnanci budou jištěni proti pádu, uklouznutí nebo propadnutí při práci z výšky. I na práci ve výškách se stanovuje povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům OOPP a břemena používaná při práci na staveništi. Rovněž musí zaměstnavatel zajistit a převzít ochranné konstrukce proti pádu z výšky.

Povinnost zaměstnanců

Zaměstnanci to mají s ohledem na bezpečnost práce na staveništi o něco jednodušší než zaměstnavatel. I na ně se však vztahuje povinnost vždy dodržovat pokyny a nařízení svého zaměstnavatele. Jsou povinni dbát na svou bezpečnost a bezpečnost a zdraví ostatních osob, kterých se pracovní činnost bezprostředně týká (kolegové, kolemjdoucí).

Zároveň jsou zaměstnanci povinni dodržovat všechny pracovní a technologické postupy či pokyny, které od zaměstnavatele dostali, včetně všech přiložených návodů a manuálů. Pracovníci na staveništi se musí řídit zásadami bezpečného chování, které prostředí stavby vyžaduje. Zároveň musí vždy používat osobní ochranné pracovní prostředky, které jim zaměstnavatel poskytnul. V opačném případě jim totiž při pracovním úrazu hrozí sankce a pokuty.