Bezpečnostní značení a značky. Víte, kde je máte mít a jak mají vypadat?

bezpečnostní značky

Každý zaměstnavatel by měl dbát na to, aby byla na pracovišti náležitě označena či signalizována všechna bezpečnostní rizika. Víte, co všechno musíte mít označeno, jak mají bezpečnostní značky vypadat a kde je máte mít umístěné?

Zákon č. 309/2006 Sb., který navazuje na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 6 ukládá zaměstnavateli povinnost umístit bezpečnostní značky a značení a zavést informační signály na všech pracovištích, kde jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví.

Značení versus značky

Zatímco značení se provádí převážně pruhy se žlutočernou kombinací a používá se přímo na překážce, bezpečnostní značky vyjadřují obecně srozumitelné bezpečnostní sdělení – jedná se většinou o značku určitého tvaru s piktogramem.

Jak mají značky vypadat?

Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek, značení a zavedení signálů stanovuje Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ve kterém jsou uvedené všechny podrobnosti. Podle vzhledu rozlišujeme značky:

 • Označující riziko střetu osob s překážkami nebo pád osob
 • Zákazové
 • Výstražné
 • Příkazové
 • Informativní značka pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci
 • Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty

Umisťování značek

Volba bezpečnostních značek a jejich umístění je záležitostí zaměstnavatele. Jen v některých případech bezpečnostní předpisy požadují umístění konkrétní značky.

Při snížené viditelnosti musí značky vydávat světlo, být osvětleny, nebo zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu. Nezapomeňte také na to, že některé značky musí být vidět, i když dojde k přerušení dodávky energie.

Značky se umísťují ve vhodné výšce a poloze přiměřené zornému poli zaměstnanců, na snadno dostupném a viditelném místě.

Přečtěte si také Důležitost bezpečnostního značení.

Co musíte označit?

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí informuje například o značení únikových cest, východů a evakuačních výtahů na únikových cestách; průhledných nebo prosklených dveří a stěn.

Nezapomeňte na označit:

 • Zúžené vjezdy a výjezdy pracovišť určené pro pěší i pro provoz dopravních prostředků značkami označujícími riziko střetu osob s překážkami.
 • Pracoviště na komunikacích.
 • Nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů.
 • Volné okraje rampy musí být trvale označené značkami označujícími nebezpečnou hranu.
 • Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěné na dostupném místě a musí být označené značkami
 • Tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy, které jsou ve skladech a jiných prostorech pro skladování
 • Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci.
 • Sklad označte značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného ohně. Značka se zákazem vstupu nepovolaným osobám musí být umístěna též na vstupu do kotelny.

Mohlo by vás také zajímat:

Jak na bezpečnou práci s břemeny?

Skladování nebezpečných látek

Vyhodnocování rizik na pracovišti